Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2013

jkloomaty
2079 873e
Reposted fromsavor savor viamojito mojito

June 12 2013

jkloomaty
jkloomaty
jkloomaty
nuda Panie, nic się nie dzieje
jkloomaty
jkloomaty
SZALEŃSTWA TRZEBA NAM
— zapomnienia, namiętności
jkloomaty
Śmiech to zdrowie.

Niekoniecznie psychiczne.
— powiedzenie
jkloomaty
Spytaj się człowieka, który nie ma rąk, jak to jest móc przytulić ukochaną osobę. Ślepca, jak to jest móc widzieć piękno otaczającego go świata. Niemowę, jak to jest móc krzyczeć z radości. Kalekę na wózku, jak to jest móc biec przed siebie bez celu. Głuchego, jak to jest móc słyszeć radosny świergot ptaków co dnia. Bezdomnego, jak to jest móc wyspać się w ciepłym łóżku. Głodnego, jak to jest móc być najedzonym do syta. Sierotę jak to jest mieć rodziców. A potem spytaj siebie, jak to jest doceniać to, co się ma, jak to jest kochać swoje życie.
— znalezione.
jkloomaty
najgorzej, jak się komuś coś wydaje.
— by fejs
jkloomaty
jkloomaty
jkloomaty
jkloomaty
jkloomaty

June 11 2013

jkloomaty
jkloomaty
6506 11f3
Reposted fromkociolekgeni kociolekgeni viaBoskaa Boskaa

June 10 2013

jkloomaty
jkloomaty
9427 cb58
Reposted fromdontbemad dontbemad viabrielle brielle
jkloomaty
7773 cefd
Reposted fromsosna sosna viabrielle brielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl